U okviru predmeta poslovanja – djelatnosti ZAST d.o.o. je od nadležnih tijela državne uprave dobio sljedeća ovlaštenja:

1. Rješenje da ZAST d.o.o. iz Splita ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu za sljedeće poslove:

– izradu procjene opasnosti,
– osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
– ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
– ispitivanje u radnom okolišu

a) fizikalnih čimbenika
b) kemijskih čimbenika

Rješenje izdalo: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH pod brojem :
UP/I-116-01/03-04/28 od 11. ožujka 2005. g

2. Rješenje kojim se odobrava ZAST-u d.o.o. iz Splita obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
Rješenje izdalo : Ministarstvo unutarnjih poslova RH pod brojem: 511-01-91-UP/I-1976/2-96. SN od 9. svibnja 1996. godine.

3. Rješenje kojim se ovlašćuje ZAST d.o.o. iz Splita za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara.
Rješenje izdalo: Ministarstvo unutarnjih poslova RH pod brojem: 511-01-90-UP/I-826/5-1996 ZK/ZH od 27. ožujka 1996. godine.

4. Rješenje kojim se ovlašćuje ZAST d.o.o. iz Splita za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja ( mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije )
Rješenje izdalo: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH pod brojem: UP-I-540-10-03/01 od 14.ožujka 2011.g.

5 Rješenje kojim se izdaje suglasnost ZAST-u d.o.o. iz Splita za obavljanje stručnih poslova praćenja kakvoće zraka.
Rješenje izdalo Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva RH pod brojem: UP/I-351-02/10-08/74 od 03. kolovoza 2010.g.

6. Rješenje kojim se izdaje suglasnost ZAST-u d.o.o. iz Splita za obavljanje stručnih poslova praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.
Rješenje izdalo Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva RH pod brojem: UP/I-351-02/10-08/74 od 03. kolovoza 2010.g.i UP/I-351-02/11-08/63 od 25.ožujka 2011.g

7. Rješenje kojim se izdaje suglasnost ZAST-u d.o.o. iz Splita, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša :

Izrada izvješća o stanju okoliša
Izrada izvješća o sigurnosti
Izrada elaborata o zaštiti okoliša koje se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
Izrada sanacijskih elaborate, programa i sanacijskih izvješća
Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
Praćenje stanja okoliša
Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša “Prijatelj okoliša”
Izrada posebnih elaborate i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnice okoliša
Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborate, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
Izrada dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Rješenje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH pod brojem: UP/I-351-02/14-08/69 od 07. srpnja 2014. g. i UP/I-351-02/14-08/70 od 09. srpnja 2014. g.

8. Rješenje kojim se izdaje suglasnost ZAST-u d.o.o. iz Splita, za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja.
Rješenje je izdala Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH pod brojem: UP/I 053-02/13-01/10 od 23. travnja 2013.g.

9. Potvrda o akreditaciji br. 1255 – Odabrana ispitivanja kakvoće zraka, ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja.